Algemene voorwaarden en Huisregels 2018

Algemene Voorwaarden (herziende versie m.i.v. 1 januari 2018)
Algemene voorwaarden en Huisregels Dance&Yoga Styles

Artikel 1: De overeenkomst
1.1) De overeenkomst tussen Dance&Yoga Styles en de deelnemer komt tot stand door het afgeven, het toesturen of het online invullen van het inschrijfformulier.
1.2) Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en
de Huisregels van Dance&Yoga Styles te accepteren.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Deelneming aan de lessen is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.
Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen bij Dance&Yoga Styles betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: De betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso, handmatig overmaken of contant voor aanvang van de les bij Dance&Yoga Styles.
2.2) Bij een maandabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer te worden geïncasseerd.
2.3) Bij een niet of niet-tijdige betaling heeft Dance&Yoga Styles het recht om op de deelnemer invorderings- en incassokosten te verhalen. Voorkeur heeft het om een betalingsregeling te treffen.
2.4) De tarieven voor abonnementen zijn gebaseerd op 48 lesweken (tijdens kerstvakantie is Dance&Yoga Styles gesloten en tijdens overige vakanties geldt er een vakantierooster).
2.5) Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Dance&Yoga Styles. In overleg wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld.

Artikel 3: Abonnementen, losse lessen en strippenkaart
3.1) Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een strippenkaart. Ook zijn er proeflessen en losse lessen beschikbaar.
3.2) Alle abonnementen zijn minimaal voor 3 maanden geldig.
3.3) De strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden. De 6 maanden gaan in vanaf het moment dat de strippenkaart wordt gebruikt en afgetekend. Na de 6 maanden is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de strippenkaart.
3.4) Dance&Yoga Styles biedt de volgende abonnementen, losse lessen en strippenkaart aan:
Maandabonnement onbeperkt
Dit abonnement geeft recht onbeperkt deel te nemen aan de lessen per maand.

Maandabonnement twee keer
Dit abonnement geeft recht op twee lesdagen in de week lessen te volgen per maand.

Maandabonnement een keer
Dit abonnement geeft recht op een lesdag in de week lessen te volgen per maand.

Strippenkaart
De strippenkaart geeft recht op het volgen van tien lesdagen. De lessen dienen binnen zes maanden verbruikt te worden.

Losse les
Een losse les geeft eenmalig recht op het volgen van een les.

Proefles
Een proefles geeft eenmalig recht op het volgen van een les.

Artikel 4: Het lesrooster en gemiste lessen
4.1) Het geldende lesrooster is te vinden op de website van Dance&Yoga Styles. Deelnemers worden op de hoogte gesteld van een nieuw lesrooster en eventuele wijzigingen in het lesrooster via een vermelding op de website, Facebook pagina en/of per e-mail.
4.2) Dance&Yoga Styles heeft het recht een geplande les te annuleren, dan wel de op het rooster vermelde docent, locatie of les te wijzigen, als gevolg van overmacht. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van lidmaatschapsgeld.
4.3) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip in dezelfde maand worden ingehaald. Bij de eerst volgende maand vervalt deze mogelijkheid.
4.4) Tijdens de kerstvakantie is Dance&Yoga Styles gesloten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet worden ingehaald. Feestdagen die buiten schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstrip wel ingehaald worden. Tijdens andere vakanties geldt er een zogenoemd vakantierooster die nader te bepalen is.

Artikel 5: Beëindiging abonnement en opzegtermijn
5.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (bijvoorbeeld: bij uitschrijving van 5 september, dan is de volgende kalendermaand oktober, en de einddatum dus 1 november) na het in acht nemen van de minimale periode van drie maanden, genoemd in artikel 3.2.
5.2) Na de einddatum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. Er kan ook geen restitutie plaats vinden van het lesgeld.
5.3) Het opzeggen van een abonnement geschiedt schriftelijk, per e-mail, via de website of via postadres. Dance&Yoga Styles stuurt u (binnen een week) een bevestiging met einddatum van het lidmaatschap. Neem contact op met Dance&Yoga Styles wanneer u geen ontvangstbevestiging hebt gehad.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1) Dance&Yoga Styles is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
6.2) Dance&Yoga Styles heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6.3) Dance&Yoga Styles heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.
6.4) Dance&Yoga Styles verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 8: Toepasselijkheid
8.1) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Dance&Yoga Styles betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Dance&Yoga Styles.
8.3) Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
8.4) Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Dance&Yoga Styles en de deelnemer.
8.5) De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en hiernaar te handelen. De klanten van
Dance&Yoga Styles hebben allemaal hun eigen doelstelling met welke ze komen om te bewegen of te onthaasten.

Artikel 9: Klachten en geschillen
10.1) In geval van klachten met betrekking tot Dance&Yoga Styles dient de deelnemer zich altijd te wenden tot Dance&Yoga Styles.
10.2) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Dance&Yoga Styles behoudens hogere voorziening.
10.3) Bij gevallen waarin het algemeen reglement niet voorziet, beslist Dance&Yoga Styles.
10.4) Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan
die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 10: Huisregels
11.1) Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft Dance&Yoga Styles een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht de
Huisregels te kennen en toe te passen. De Huisregels worden bij inschrijving in de bijlage vermeld en bij elke evenement vermeld.
11.2) Deze huisregels gelden voor alle evenementen, workshops en dans, yoga en sportlessen aangeboden door Dance&Yoga Styles.

Huisregel 1
Dance&Yoga Styles is doordeweeks open van 17.00 – 22.30 uur. Tijdens de feestdagen is Dance&Yoga Style gesloten, tenzij er workshops gehouden worden. U kunt zelf ook workshops/feestjes organiseren in samenwerking met Dance&Yoga Styles.

Huisregel 2
Bij ieder bezoek meldt u zich met uw strippenkaart lidmaatschap bij de docent.

Huisregel 3
Vanwege de hygiëne is het verplicht om verzorgend tijdens de lessen te verschijnen en is het gebruik van een handdoek en (schone) voeten/zaalschoenen tijdens de lessen gewenst.

Huisregel 4
Gebruik van te voren geen bodylotion of olie op uw lijf voor aanvang van de lessen, dit in verband met de grip op de paal.

Huisregel 5
Dance&Yoga Styles stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik te worden schoongemaakt en opgeruimd. Je bent welkom een eigen yoga mat mee te nemen met een goede grip.

Huisregel 6
Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten.

Huisregel 7
Het meenemen van dranken naar de zaal is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles.

Huisregel 8
Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken voor en binnen Dance&Yoga Styles.

Huisregel 9
U bent verplicht schone zaalschoenen (indien van toepassing) te dragen in de zaal. Schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.

Huisregel 10
Tijdens de lessen dient u altijd voorgeschreven kleding te dragen die bij de les behoort. (Kleding)advies paaldansen: sportkleding, bij voorkeur een korte broek met daaronder dansschoenen of gymschoenen. Een lange broek is mogelijk maar houd er rekening mee dat u minder gemakkelijk kan klemmen om de paal. Voor ander advies voor kleding dient deelnemer ten rade te gaan bij de docent.

Huisregel 11
Voor de veiligheid laat de deelnemer de docent weten wanneer u nieuw bent, dan wel gezondheidsproblemen hebt. Het dragen van hangende sieraden en ringen wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden.